Web Generator


Informacje ogólne


1. „Rzeszowskie Studia Socjologiczne” są czasopismem wydawanym przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Artykuły zamieszczane w tomie powinny być przygotowane w języku polskim i opatrzone krótkim streszczeniem (do 1500 znaków ze spacjami) w języku angielskim (po angielsku również tytuł artykułu), z dołączonymi słowami kluczowymi – polskimi i angielskimi. Redakcja przyjmuje także teksty w języku angielskim (po polsku tytuł, streszczenie i słowa kluczowe).


2. Do druku przyjmowane są niepublikowane wcześniej artykuły, polemiki i recenzje z wyznaczonego tytułem pisma zakresu tematycznego.


3. Tekst pracy wraz z bibliografią (złożony standardowo – w formacie A4, w Wordzie, czcionką Times New Roman 12 pkt, odstęp między wierszami 1,5, tekst wyrównany do lewego i prawego marginesu, wcięcie akapitowe 0,67) o objętości od 20 do 30 tys. znaków ze spacjami (0,5–0,75 arkusza autorskiego); recenzje nie powinny przekroczyć 10 tys. znaków ze spacjami (0,25 arkusza autorskiego). Wersję elektroniczną prosimy o przesłanie do redakcji na adres e-mail: rss@ur.edu.pl oraz wersję wydrukowaną na adres: Redakcja „Rzeszowskich Studiów Socjologicznych”, al. Rejtana 16 C, 35-959 Rzeszów, z dopiskiem na kopercie: „do dr Karoliny Cynk” lub „do dra Marka Motyki”. Wraz z tekstem należy podać dane o Autorze (imię i nazwisko, stopień naukowy, miejsce zatrudnienia, numer telefonu i adres poczty e-mail) oraz oświadczenie o autorstwie własnoręcznie podpisane (przyjmujemy również podpisany skan).


4. Teksty po wstępnym zakwalifikowaniu do numeru przesyłane są przez Wydawnictwo UR do recenzji zewnętrznej (2 recenzje). Redakcja czasopisma dba o właściwy poziom merytoryczny tekstów, dokonując ich weryfikacji zgodnie z wytycznymi MNiSW. Teksty przesyłane są do Redakcji – sekretarzy na adres e-mail: rss@ur.edu.pl. Po wstępnej akceptacji tekstu przez redaktora naukowego/sekretarza wspieranego przez redaktorów tematycznych, artykuły przekazywane są do recenzji zewnętrznej. Wszystkie publikowane artykuły są recenzowane w trybie anonimowym według modelu double-blind review process (recenzent nie zna tożsamości autora, a autor nie otrzymuje informacji o osobie recenzenta). Ocena dokonywana jest z wykorzystaniem formularza blankiet recenzji.


5. Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej). Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności. Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting” (z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji) i/lub „guest authorship” (z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji).


W związku z powyższym zostało wprowadzone poniższe oświadczenie (do pobrania na końcu strony Instytutu Socjologii):


 

OŚWIADCZENIE


Oświadczam, że przesłany przeze mnie w celu publikacji w „Rzeszowskich Studiach Socjologicznych” artykuł/biogram/recenzja/sprawozdanie/komunikat pt.: .…............................. autorstwa ..........................................................................................


(imiona, nazwiska, tytuły naukowe autorów)


1)nie był wcześniej publikowany ani wysłany do publikacji w innym czasopiśmie, portalu internetowym lub innych mediach,

2) artykuł, jest mojego/naszego autorstwa jest dziełem oryginalnym i nie narusza jakichkolwiek praw licencyjnych czy autorskich innych osób fizycznych i prawnych a także przysługują mi/nam do niego autorskie prawa majątkowe,

3) nie narusza praw osób trzecich, w szczególności innych praw autorskich,

4) przekazuję nieodpłatnie redakcji czasopisma prawa do wyłącznej publikacji na wszystkich polach eksploatacji związanych z tym czasopismem tj.:

    a. Utrwalanie, kopiowanie, wprowadzanie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych,

    b. Wystawianie lub publiczną prezentację, w tym podczas seminariów i konferencji,

    c. Wykorzystywanie w materiałach wydawniczych, w tym promocyjnych, informacyjnych i szkoleniowych oraz we wszelkiego rodzaju mediach         audiowizualnych i komputerowych,

    d. Prawo do korzystania z dzieła w całości lub z części oraz ich łączenia z innymi dziełami, opracowania poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację, tłumaczenie na różne języki, zmianę barw, okładek, wielkości i treści całości lub ich części,

    e. Publikacje i rozpowszechnianie w całości lub w części za pomocą druku, wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stacje naziemną, nadawanie za pośrednictwem satelity, równoległe i integralne nadawanie dzieła przez inną organizację radiowa bądź telewizyjna, transmisję komputerową (siec szerokiego dostępu, Internet) łączenie z utrwaleniem w pamięci RAM oraz zezwoleniem na tworzenie i nadawanie kompilacji.


……………………………………………………

Podpis własnoręczny (imię i nazwisko łącznie z datą)


Tytuł naukowy, imię, nazwisko:


Wkład w powstanie pracy:


……………………………………………………

Podpis


Źródła finansowania i wkład innych podmiotów(zgodnie z zaleceniami MNiSW):6. Po recenzji Autorzy (jeśli jest taka potrzeba) nanoszą poprawki zgodnie z sugestiami recenzentów.


7. Po pierwszej korekcie redakcyjnej Autor otrzymuje pracę do korekty autorskiej, po czym w terminie do dwóch tygodni odsyła ją do Redakcji.


8. Za prace ogłoszone drukiem Autorzy nie otrzymują honorarium. Przysługuje im natomiast bezpłatny egzemplarz pisma.


9. Prac drukowanych oraz niezamawianych ani ich wersji elektronicznych Redakcja Autorom nie zwraca.


10. Prace należy przesyłać pod adres:


         Redakcja „Rzeszowskich Studiów Socjologicznych”


         Uniwersytet Rzeszowski

         Instytut Socjologii

         al. Rejtana 16 C

         35-959 Rzeszów  


         (z dopiskiem na kopercie: „do dr Karoliny Cynk” lub „do dra Marka Motyki”)


         E-mail:

         rss@ur.edu.pl


 

Ważniejsze ustalenia dotyczące tekstu głównego


1. Tytuły książek, artykułów, utworów muzycznych, dramatycznych, obrazów wyróżniamy kursywą.


2. Tytuły wystaw, konferencji, sesji naukowych, konkursów podajemy antykwą w cudzysłowie.


3. Cytaty ze źródeł i literatury przedmiotu podajemy konsekwentnie antykwą w cudzysłowie, opuszczenia w cytatach – nawias kwadratowy i trzy kropki.


4. Przy pierwszym przytoczeniu osoby podajemy jej imię i nazwisko, przy kolejnych użyciach – nazwisko.


5. Przy pierwszym wystąpieniu nazwy organizacji czy instytucji podajemy jej pełny zapis, dalej – ewentualnie skrót. W przypadku nazw powszechnie znanych dopuszcza się podanie skrótów bez ich rozwijania przy pierwszym użyciu.


6. Liczebniki piszemy słownie, jeśli można je zapisać jednym wyrazem, zwłaszcza, gdy odnoszą się do osób. Przy wyliczeniu lub porównywaniu danych – cyframi. Stosujemy skróty: tys., mln, mld, jeżeli występują pełne tysiące (np. 47 tys.), w innym przypadku posługujemy się cyframi (np. 46 305). W liczebnikach pięciocyfrowych i wyższych wprowadzamy w zapisie spacje (np. 45 300, 4 400 433).


7. Stosujemy skróty i skrótowce słownikowe według Nowego słownika ortograficznego PWN lub Słownika skrótów i skrótowców A. Czarneckiej i J. Podrackiego. W przypadkach zależnych takich skrótów, jak: dr, mgr, mjr itp. – stosujemy zapis z kropkami (dr., mgr., mjr.).


8. Przyjmujemy następujący sposób zapisu dat w tekście głównym: 1 września 1939 r. (rok zawsze w skrócie – r.).


9. Stosujemy zapis: lata dziewięćdziesiąte (forma: lata 90-te jest błędna).


10. Zapisujemy: XX w., nie 20. w. czy dwudziesty wiek (wiek zawsze w skrócie – w.).


11. Okresy, np. 1939–1945, łączymy pauzą bez spacji, podobnie strony dzieła, np. s. 11–20. Liczbę wszystkich stron utworu (ma być podzielna przez 4) podajemy następująco: 420 ss.


12. Dywiz służy do zapisu nazwisk dwuczłonowych, np. Izabella Anna Bukraba-Rylska, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, złożeń przymiotnikowych: biało-czerwony, robotniczo-chłopski, itp.; nie stosujemy dywizu w zestawieniach, gdzie drugi wyraz precyzuje znaczenie pierwszego, np. artysta plastyk, nauczyciel wychowawca.


13. Wyrażenia obcojęzyczne o dużym stopniu przyswojenia przez język polski piszemy tekstem prostym, np. notabene (łącznie), par exemple, expressis verbis itp., inne, zwłaszcza terminy naukowe niemające polskich odpowiedników, zapisujemy kursywą.


14. Unikamy stosowania cyrylicy – tytuły, fragmenty tekstów z języka rosyjskiego, ukraińskiego itp. podajemy w transkrypcji wydawniczej na łacinkę.


15. Respektujemy nową zasadę ortograficzną dotyczącą łącznej pisowni „nie” z imiesłowami przymiotnikowymi, np.: niezrobiony, niezaczęty, niemający.


 

Zasady cytowania literatury


1. W piśmie z powodu przewagi przypisów opisowych (objaśniających) obowiązuje tradycyjny ich zapis na odpowiedniej stronie u dołu kolumny. Opis bibliograficzny książki powinien zawierać następujące elementy: inicjał imienia i nazwisko autora / autorów, tytuł publikacji (kursywą), miejsce, rok wydania cytowanej pracy i ewentualnie stronę czy strony.


Przykłady:


K. Mannheim, Ideologia i utopia, Warszawa 2008, s. 45.

S. Nowak, Metodologia badań społecznych, Warszawa 2008, s. 9–11.


      Opis bibliograficzny artykułu powinien zawierać następujące elementy: inicjał imienia i nazwisko autora/autorów, tytuł publikacji (kursywą), tytuł pracy zbiorowej poprzedzony [w:], inicjał imienia i nazwisko redaktora / redaktorów pracy zbiorowej, miejsce i rok wydania, nr strony lub stron (od–do) albo: nazwę periodyku, w którym jest zamieszczony (po przecinku, tekstem prostym w cudzysłowie), strony w czasopiśmie (od–do) lub stronę w celu udokumentowania użytego w tekście cytatu. Podanie strony / stron w przypadku posłużenia się w tekście cytatem jest konieczne. Kolejne elementy opisu bibliograficznego w przypisach i bibliografii mają być oddzielane przecinkami, na końcu opisu kropki.


Przykłady:


M. Zuber, Współczesna nieklasyczna socjologia wiedzy [w:] Teoretyczne podstawy socjologii wiedzy. Studia z podstaw socjologii wiedzy, red. P. Bytniewski, M. Chałubiński, Lublin 2006, t. 1, s. 240–263.

Z. Bauman, Ponowoczesne wzory osobowe, „Studia Socjologiczne” 1993, nr 2, s. 64.


2. W związku z takim sposobem cytowania literatury artykuły powinny zawierać odpowiednio zredagowaną bibliografię. Kolejność elementów w opisie bibliograficznym powinna być zachowana bez względu na to, ile składników opis zawiera.


    a) Wydawnictwa zwarte (jedno- lub wielotomowe; dzieło jednego, dwóch lub trzech autorów; dzieło zbiorowe, tj. więcej niż trzech autorów):


• Nazwisko(a) i inicjał(y) imienia,

• Tytuł. Podtytuł (kursywą),

• Numer tomu i części (z dwukropkiem – t. 1:, cz. 1:),

• Tytuł tomu i części (kursywą),

• Przekład (tłum.),

• Współpracownicy (red., oprac.),

• Które wydanie (jeśli to istotne),

• Nazwa serii wydawniczej w cudzysłowie, numer tomu w serii (zapisane w nawiasie),

• Miejsce wydania (b.m. umieszczamy po przecinku),

• Rok wydania pracy (b.r. bez przecinka po miejscu wydania),

• Informacje dodatkowe (np. rkps, mps).


    b) Artykuły w pracach zbiorowych:


• Nazwisko(a) i inicjał(y) imienia,

• Tytuł artykułu (kursywą),

• [w:] (bez poprzedzającego przecinka)

• Tytuł pracy zbiorowej (kursywą),

• Redaktor / Redaktorzy,

• Miejsce wydania,

• Rok wydania,

• Strona lub strony od–do.


    c) Artykuły w czasopismach:


• Nazwisko(a) i inicjał(y) imienia,

• Tytuł artykułu. Podtytuł (kursywą),

• Tytuł czasopisma (antykwą, w cudzysłowie),

• Rok wydania pisma (bezpośrednio po tytule, bez jakiegokolwiek znaku interpunkcyjnego),

• Część rocznika (numer, zeszyt; numer podwójny: 1/2, numery kolejne: 1–2).


Przykłady:


    Bauman Z., Ponowoczesne wzory osobowe, „Studia Socjologiczne” 1993, nr 2, s. 14–21.

    Buchner-Jeziorska A., Polska droga do kapitalizmu, Łódź 1993.

   Morawski W., Stosunki pracy w Polsce a wzory zewnętrzne [w:] Zbiorowe stosunki pracy w Polsce w perspektywie integracji europejskiej, red.             W. Kozek, Warszawa 1997, s. 100–210.


Poszczególne opisy bibliograficzne w bibliografii należy złożyć z wysunięciem 0,67 pierwszy wiersz, uszeregować alfabetycznie według nazwisk autorów, w obrębie prac tego samego autora – alfabetycznie według ich tytułów. Tytuły dzieł obcych podajemy w języku oryginału; opis (red., oprac., t., cz.) – w języku polskim; miejsce wydania – w tym języku, w jakim zostało podane na karcie tytułowej.